تعبیر خواب  

تعبير خواب 
 
خوابها آنچه که می‌بینیم نیستنداگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می‌بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید. خوابها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می‌گویند. از طریق این وبلاگ میتوانید خواب خود را تعبير نمایید.لازم به ذکر است این وبلاگ برگرفته از تعبير خواب معبران مختلف می باشد ولی بیان تعبير خواب معبران مختلف دلیل بر رد یا قبول صحبتهای آنها نمیباشد .
آیا تعبير خواب صحت دارد؟تعبير خواب صحت دارد و قرآن و حدیث ا

ادامه مطلب  

تعبير خواب كاغذ + تعبیر خواب كوه  

تعبير خواب كاغذ + تعبير خواب كوهکستعبير خواب - كاغذمحمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند كاغذ سفید و پاكیزه داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر بیند كاغذ او در آب افتاد یا بسوخت، دلیل نقصان مال است. جابرمغربی گوید: اگر در خواب دید كاغذ بسیار داشت، دلیل كه در علم و فضل شهرت كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن كاغذ در خواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: كسب و معیشت. سوم: كام یافتن.تعبير خواب - كوهحضرت دانیال گوید: اگر كسی درخواب خود را بر سر كوهی بیند

ادامه مطلب  

تعبير خواب كاغذ + تعبیر خواب كوه  

تعبير خواب كاغذ + تعبير خواب كوهکستعبير خواب - كاغذمحمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند كاغذ سفید و پاكیزه داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر بیند كاغذ او در آب افتاد یا بسوخت، دلیل نقصان مال است. جابرمغربی گوید: اگر در خواب دید كاغذ بسیار داشت، دلیل كه در علم و فضل شهرت كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن كاغذ در خواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: كسب و معیشت. سوم: كام یافتن.تعبير خواب - كوهحضرت دانیال گوید: اگر كسی درخواب خود را بر سر كوهی بیند

ادامه مطلب  

تعبیر خواب كاغذ مثبت دیدن خواب کلید  

تعبير خواب كاغذ مثبت دیدن خواب کلیدکونتعبير خواب - كاغذ محمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند كاغذ سفید و پاكیزه داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر بیند كاغذ او در آب افتاد یا بسوخت، دلیل نقصان مال است. جابرمغربی گوید: اگر در خواب دید كاغذ بسیار داشت، دلیل كه در علم و فضل شهرت كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن كاغذ در خواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: كسب و معیشت. سوم: كام یافتن. تعبير خواب - كلیدمحمدبن سیرین گوید: دیدن كلید، دلیل بر مرد

ادامه مطلب  

تعبير خواب دره به علاوه خواب درودگري  

تعبير خواب دره به علاوه خواب درودگریداستان سکسیتعبير خواب - درهمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند در دره ای شد، دلیل كه در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بیند از دره بیرون آمد، از غم و اندوه رسته شود. ابراهیم كرمانی گوید: دره در خواب، دلیل بر حج اسلام كند.  تعبير خواب - درودگریمحمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند كه در خواب درودگری می كرد، دلیل است مردم را نیكوخواه و مصلح است، ولكن صحبت او با مردمان به نفاق است و بعضی را نصیحت نكند و به طریقی معالجه خود را

ادامه مطلب  

تعبير خواب دره به علاوه خواب درودگري  

تعبير خواب دره به علاوه خواب درودگریداستان سکسیتعبير خواب - درهمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند در دره ای شد، دلیل كه در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بیند از دره بیرون آمد، از غم و اندوه رسته شود. ابراهیم كرمانی گوید: دره در خواب، دلیل بر حج اسلام كند.  تعبير خواب - درودگریمحمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند كه در خواب درودگری می كرد، دلیل است مردم را نیكوخواه و مصلح است، ولكن صحبت او با مردمان به نفاق است و بعضی را نصیحت نكند و به طریقی معالجه خود را

ادامه مطلب  

تعبير خواب نعره و خواب هاي نعل و نعلين  

تعبير خواب نعره و خواب های نعل و نعلینناتعبير خواب - نعرهنعره کشیدن در خواب تعبير روشن و مشخصی ندارد و بیشتر به خاطر پرخوری و زود خوابیدن است. بسیاری از اشخاص، به خاطر خوردن شام سنگین و نداشتن وقت کافی برای بیدار ماندن، با معده پر می خوابند و خواب می بینند که بختک روی آنها افتاده و به خاطر رهایی از بختک، نعره می کشند و با وحشت از خواب می پرند. این نوع خواب دیدن را زیاد جدی نگیرید. تعبير خواب - نعلاگر به خواب بیند كه نعل اسبان داشت، دلیل كه از پاد

ادامه مطلب  

تعبير خواب خاكستر مثبت تعبير خواب خفاش  

تعبير خواب خاكستر مثبت تعبير خواب خفاشعکس خفنتعبير خواب - خاكسترمحمدبن سیرین گوید: خاكستر، مال باطل است از قِبَل سلطان، كه بر كسی باقی بماند. اگر بیند خاكستر جمع كرد و باطل شد، دلیل كه مال از سلطان جمع كند و به وی نماند و بعضی از معبران گویند: علمی حاصل كند كه در وی هیچ خیر و نفع نباشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خاكستر درخواب بر نه وجه است... اول: عامل ناپذیرفته. دوم: مال حرام. سوم: كلام باطل. چهارم: خصومت. پنجم: فسق. ششم: مكر. هفتم: حسادت. هشتم

ادامه مطلب  

تعبير خواب خاكستر مثبت تعبير خواب خفاش  

تعبير خواب خاكستر مثبت تعبير خواب خفاشعکس خفنتعبير خواب - خاكسترمحمدبن سیرین گوید: خاكستر، مال باطل است از قِبَل سلطان، كه بر كسی باقی بماند. اگر بیند خاكستر جمع كرد و باطل شد، دلیل كه مال از سلطان جمع كند و به وی نماند و بعضی از معبران گویند: علمی حاصل كند كه در وی هیچ خیر و نفع نباشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خاكستر درخواب بر نه وجه است... اول: عامل ناپذیرفته. دوم: مال حرام. سوم: كلام باطل. چهارم: خصومت. پنجم: فسق. ششم: مكر. هفتم: حسادت. هشتم

ادامه مطلب  

تعبير خواب فتق به همراه تعبیر خواب حج  

تعبير خواب فتق به همراه  تعبير خواب حجف تعبير خواب - فتق اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما پدید آمد. به حرف - غ - کلمه - غم باد - مراجعه کنید. اگر در خواب ببینید که بیضه شما فتق دارد ولی درد و ناراحتی احساس نمی کنید از جانب فرزند یا همسرتان سودی عاید شما می شود. اما اگر در عالم خواب فتق بیضه شما دردناک باشد فرزندی ناخلف نصیب شما می شود که رنج و عذاب و بد نامی می آورد. تعبير خواب - حجمحمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند كه به حج ه

ادامه مطلب  

تعبير خواب نقره به همراه خواب افسرده  

تعبير خواب نقره به همراه خواب افسردهنا تعبير خواب - نقره اگر كسی بیند كه نقره از دكان می گرفت، دلیل كه از شهر خود زن خواهد. اگر بیند كه از معدن نقره فرا گرفته، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند. جابرمغربی گوید: اگر یك درم نقره داشت، دلیل كه فرزندی آید صاحب جمال. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نقره در خواب چهار وجه است. اول: زن. دوم: فرزند. سوم: مال. چهارم: معیشت. تعبير خواب - افسردهابراهیم كرمانی گوید: خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود. اگر دید

ادامه مطلب  

تعبير خواب فتق به همراه تعبیر خواب حج  

تعبير خواب فتق به همراه  تعبير خواب حجف تعبير خواب - فتق اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما پدید آمد. به حرف - غ - کلمه - غم باد - مراجعه کنید. اگر در خواب ببینید که بیضه شما فتق دارد ولی درد و ناراحتی احساس نمی کنید از جانب فرزند یا همسرتان سودی عاید شما می شود. اما اگر در عالم خواب فتق بیضه شما دردناک باشد فرزندی ناخلف نصیب شما می شود که رنج و عذاب و بد نامی می آورد. تعبير خواب - حجمحمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند كه به حج ه

ادامه مطلب  

تعبير خواب نقره به همراه خواب افسرده  

تعبير خواب نقره به همراه خواب افسردهنا تعبير خواب - نقره اگر كسی بیند كه نقره از دكان می گرفت، دلیل كه از شهر خود زن خواهد. اگر بیند كه از معدن نقره فرا گرفته، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند. جابرمغربی گوید: اگر یك درم نقره داشت، دلیل كه فرزندی آید صاحب جمال. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نقره در خواب چهار وجه است. اول: زن. دوم: فرزند. سوم: مال. چهارم: معیشت. تعبير خواب - افسردهابراهیم كرمانی گوید: خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود. اگر دید

ادامه مطلب  

تعبير خواب كارد به علاوه تعبير کوزه  

تعبير خواب كارد به علاوه تعبير کوزهکس تعبير خواب - كاردمحمدبن سیرین گوید: اگر كسی در خواب بیند كارد در دست داشت و دانست كه ملك اوست، دلیل كه او را پسری آید. اگر بیند باكارد سلاحی دیگر داشت، دلیل بزرگی بود و بعضی گویند تاویلش آن كه غلام حبشی بخرد. جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند كه كارد از غلاف بكشید، دلیل كه زنش پسری آورد. اگر بیند كارد در غلاف بشكست، دلیل كه یكی از خویشان او بمیرد. اگر بیند كاردِ وی زنگ یا عیبی پیدا شد، دلیل بر نقصان مال است.

ادامه مطلب  

تعبير خواب كبك به علاوه خواب کوشك  

تعبير خواب كبك به علاوه خواب کوشكکون تعبير خواب - كبك محمدبن سیرین گوید: كبك در خواب، دلیل بر زنی خوبروی باشد یا كنیزكی صاحب جمال. اگر بیند كبكی بگرفت، دلیل كه زنی بخواهد یا كنیزكی بخرد. اگر بیند گوشت كبك خورد، دلیل كه لباسی به وی بخشند. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند گلوی كبك ببرید، دلیل كه دختری را دوشیزگی ببرد. جابرمغربی گوید: اگر بیند كبك نر داشت، دلیل بر پسر باشد و كبك ماده، دلیل بر زن و كنیزك موافق است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن

ادامه مطلب  

تعبير خواب پاچه به همراه خواب باغ  

تعبير خواب پاچه به همراه خواب باغپتعبير خواب - پاچه محمد بن سیرین گوید: اگر كسی به خواب دید پاچه گوسفند همی خورد، دلیل كه چیزی یا نعمتی بدو رسد، به قدر آن كه خورده است. اگر بیند پاچه گاو همی خورد، دلیل كه در آن سال او را فراخی و نعمت است بر اندازه خوردن او... جابرمغربی گوید: خوردن پاچه در خواب، دلیل است بر خوردن مال یتیمان به مقدار آن چه خورده است، خاصه چون بیند كه خام می خورد.تعبير خواب باغ۱ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش

ادامه مطلب  

تعبير خواب پاچه به همراه خواب باغ  

تعبير خواب پاچه به همراه خواب باغپتعبير خواب - پاچه محمد بن سیرین گوید: اگر كسی به خواب دید پاچه گوسفند همی خورد، دلیل كه چیزی یا نعمتی بدو رسد، به قدر آن كه خورده است. اگر بیند پاچه گاو همی خورد، دلیل كه در آن سال او را فراخی و نعمت است بر اندازه خوردن او... جابرمغربی گوید: خوردن پاچه در خواب، دلیل است بر خوردن مال یتیمان به مقدار آن چه خورده است، خاصه چون بیند كه خام می خورد.تعبير خواب باغ۱ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش

ادامه مطلب  

تعبير خواب قالب به همراه خواب قيچي  

تعبير خواب قالب به همراه خواب قیچیقاسم سلیمانی تعبير خواب - قالبمحمدبن سیرین گوید: اگر كسی در خواب بیند كه قالب كفش یا قالب موزه داشت، دلیل كه خادمی حاصل كند. اگر بیند قالب از وی ضایع شد، دلیل است خادم از وی جدا شود. اگر بیند كه قالب بسیار داشت، دلیل كه از خادمان منفعت یابد، خاصصه كه بیننده خواب موزه دوز یا كفش دوز است. تعبير خواب - قیچی قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز و تفرقه

ادامه مطلب  

تعبير خواب سقائي كردن به علاوه خواب سقز  

تعبير خواب سقائی كردن به علاوه خواب سقزسکس تعبير خواب - سقائی كردنمحمدبن سیرین گوید: سقا درخواب، دلیل بر مردی است كه دیندار بود. اگر بیند سقائی می كرد و آب به مردم می داد، دلیل كه با مردم نیكوئی نماید. جابرمغربی گوید: اگر بیند سقائی می كرد و بی طمع بود، دلیل است به كار آخرت مشغول شود. اگر بیند كه مشك پرآب بود و به كس نداد، دلیل كه مال جمع كند و از آن خیر نبیند.تعبير خواب - سقزسقز در خواب یاوه سرایی و بیهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی است.

ادامه مطلب  

تعبير خواب دره + تعبیر خواب دربان  

تعبير خواب دره +  تعبير خواب دربانداستان سکسیتعبير خواب - دره محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در دره ای شد، دلیل كه در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بیند از دره بیرون آمد، از غم و اندوه رسته شود. ابراهیم كرمانی گوید: دره در خواب، دلیل بر حج اسلام كند.  تعبير خواب - درباناگر دیدید دربانی در خانه شما ایستاده مال و دارایی شما به خطر می افتد. کسی چشم طمع به پول شما می دوزد یا از شما چیزی مطالبه می کند که دارید و نمی خواهید بدهید. اگر دیدید خودتان جایی

ادامه مطلب  

تعبير خواب سقائي كردن به علاوه خواب سقز  

تعبير خواب سقائی كردن به علاوه خواب سقزسکس تعبير خواب - سقائی كردنمحمدبن سیرین گوید: سقا درخواب، دلیل بر مردی است كه دیندار بود. اگر بیند سقائی می كرد و آب به مردم می داد، دلیل كه با مردم نیكوئی نماید. جابرمغربی گوید: اگر بیند سقائی می كرد و بی طمع بود، دلیل است به كار آخرت مشغول شود. اگر بیند كه مشك پرآب بود و به كس نداد، دلیل كه مال جمع كند و از آن خیر نبیند.تعبير خواب - سقزسقز در خواب یاوه سرایی و بیهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی است.

ادامه مطلب  

تعبير خواب كاورس به همراه تعبیر كوزه  

تعبير خواب كاورس به همراه تعبير كوزهکس تعبير خواب - كاورسمحمدبن سیرین گوید: دیدن كاورس، دلیل مال و خواسته است و خوردن كاورس تاویلش بد است. اگر دید كاورس بفروخت، دلیل مضرت است. تعبير خواب - كوزه محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند كوزه را سفال داشت، دلیل كه كنیزكی حاصل كند. اگر از مس سفید یا روی بیند، دلیل بر خادم بود. اگر بیند كه از كوزه آب خورد، دلیل كه با كنیزكی جمع شود. جابرمغربی گوید: اگر بیند كه كوزه بشكست، دلیل كه كنیزك بمیرد كوزه د

ادامه مطلب  

تعبير خواب كاورس به همراه تعبیر كوزه  

تعبير خواب كاورس به همراه تعبير كوزهکس تعبير خواب - كاورسمحمدبن سیرین گوید: دیدن كاورس، دلیل مال و خواسته است و خوردن كاورس تاویلش بد است. اگر دید كاورس بفروخت، دلیل مضرت است. تعبير خواب - كوزه محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند كوزه را سفال داشت، دلیل كه كنیزكی حاصل كند. اگر از مس سفید یا روی بیند، دلیل بر خادم بود. اگر بیند كه از كوزه آب خورد، دلیل كه با كنیزكی جمع شود. جابرمغربی گوید: اگر بیند كه كوزه بشكست، دلیل كه كنیزك بمیرد كوزه د

ادامه مطلب  

تعبير خواب فرچه به همراه خواب حجر الاسود  

تعبير خواب فرچه به همراه خواب حجر الاسودفتعبير خواب - فرچهفرچه در خواب های ما سمبل شخص یا چیزی است که روزانه به آن احتیاج پیدا می کنیم و او کار یا خدمتی کوچک و کم اهمیت برای ما انجام می دهد مانند فروشنده بلیت اتوبوس، یا واکسی محله، یا متصدی پارکینگ که اتومبیل خود را در آنجا پارک می کنید و بالاخره خدمتکار خانه خودتان. فرچه ممکن نیست محور خواب قرار بگیرد ولی برای اینکه بدانید معرف چه چیز یا چه کسی است این مختصر نوشته شد..... اگر فرچه ای در خواب دید

ادامه مطلب  

تعبير خواب مرد به همراه خواب ماكيان  

تعبير خواب مرد به همراه خواب ماكیانمنیتعبير خواب - مرد محمدبن سیرین گوید: اگر كسی مردی معروف به خواب بیند، دلیل كه در بیداری همان بود. اگر مردی مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرد پیر، دلیل بود بر خیر مكروه. تعبير خواب - ماكیانمحمدبن سیرین گوید: دیدن ماكیان درخواب، دلیل خادم و كنیزك است و اگر دید كه مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد. ابراهیم كرمانی گوید: دیدن ماكیان به خواب، دلیل زنی بود با جمال و مال

ادامه مطلب  

تعبير خواب دخنه به علاوه ديدن خواب داغ كردن  

تعبير خواب دخنه به علاوه دیدن خواب داغ كردنداستان سکسیتعبير خواب - دخنه به تازی چیز است كه نهند بر آتش و دود كند. محمدبن سیرین گوید: اگر در زیر خود عود یا چیز دیگر یا بوی خوش دود می كرد، دلیل كه پیشه بیاموزد كه از آن او را منفعت رسد و با مردمان عیش خوش گذارد و بر وی ثنا و آفرین كنند و هر چند كه چیز خوشبوتر است، بر وی ثنا و آفرین بیشتر كنند... اگر چیزی است كه بوی ناخوش دارد، تاویلش به خلاف این بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دخنه در خواب بر سه وجه

ادامه مطلب  

تعبير خواب جولاهي به علاوه خواب جوي آب  

تعبير خواب جولاهی به علاوه خواب جوی آبجکتعبير خواب - جولاهیمحمدبن سیرین گوید: جولاه درخواب، مردی مسافر یا پیك بود، كه در عالم همی گردد. اگر بیند جولاهی جامه همی بافت، با كسی او را جنگ و خصومت افتد، زیرا كه كرباس بافتن به تاویل، جنگ و جدل است. اگر بیند جامه را تمام ببافت، دلیل كه اندوهگین شود. تعبير خواب - جوی آبمحمدبن سیرین گوید: جوی آب در خواب، چون آب خوش طعم بود و پاكیزه، دلیل كه زندگانی او خوش است. اگر بیند از جوئی مجهول آب صافی می خورد و ای

ادامه مطلب  

تعبير خواب هاي نفرين كردن و نفت و نقاشي كردن  

تعبير خواب های نفرین كردن و نفت و نقاشی كردنناتعبير خواب - نفرین كردن اگر كسی ظالمی را نفرین كرد، دلیل كه بر آن ظالم ظفر آید و بعضی گویند خلاف این است. ابراهیم كرمانی گوید: اگر درخواب بیند به بی گناهی نفرین نمود، دلیل كه به بیننده بازگردد و نفرین مردمِ صالح زود اثر كند. تعبير خواب - نفتدیدن نفت به خواب، دلیل زندگانی است. اگر نفت به خود مالید، دلیل كه با زنی نابكار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نفت در خوا

ادامه مطلب  

تعبير خواب سعتر به همراه خواب سفر  

تعبير خواب سعتر به همراه خواب سفرسکس تعبير خواب - سعترمحمدبن سیرین گوید: دیدن سعتر در خواب، دلیل غم و اندوه بود و در دیدن آن هیچ چیز نباشد. تعبير خواب - سفر سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که

ادامه مطلب  

تعبير خواب هاي نفرين كردن و نفت و نقاشي كردن  

تعبير خواب های نفرین كردن و نفت و نقاشی كردنناتعبير خواب - نفرین كردن اگر كسی ظالمی را نفرین كرد، دلیل كه بر آن ظالم ظفر آید و بعضی گویند خلاف این است. ابراهیم كرمانی گوید: اگر درخواب بیند به بی گناهی نفرین نمود، دلیل كه به بیننده بازگردد و نفرین مردمِ صالح زود اثر كند. تعبير خواب - نفتدیدن نفت به خواب، دلیل زندگانی است. اگر نفت به خود مالید، دلیل كه با زنی نابكار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نفت در خوا

ادامه مطلب  

تعبير خواب سعتر به همراه خواب سفر  

تعبير خواب سعتر به همراه خواب سفرسکس تعبير خواب - سعترمحمدبن سیرین گوید: دیدن سعتر در خواب، دلیل غم و اندوه بود و در دیدن آن هیچ چیز نباشد. تعبير خواب - سفر سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که

ادامه مطلب  

تعبير خواب گوش و ديدن خواب گل  

تعبير خواب گوش و دیدن خواب گلگلاره عباسیتعبير خواب - گوشمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند گوش او بیفتاد، دلیل كه زن طلاق دهد یا دخترش بمیرد و گویند دلیل كه اجلش نزدیك بود. اگر بیند گوش او كر شد، دلیل است بر فساد دین. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گوش بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: دختر. سوم: دوست. چهارم: رفیق. پنجم: پسر. ششم: غلام. هفتم: ترس و بیم. تعبير خواب - گلمحمدبن سیرین گوید: دیدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جد

ادامه مطلب  

تعبير خواب مبتلا شدن به علاوه خواب مناره  

تعبير خواب مبتلا شدن به علاوه خواب منارهمهراوه شریفی نیا تعبير خواب - مبتلا شدناگر دید مبتلا شده بود. دلیل كه در كارها فرو ماند. اگر مبتلائی درخواب بیند درست شده بود، دلیل گشایش بود. اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل كه از معصیت توبه كند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل كه تنگ روزی شود. اگر دید كسی را مبتلا كرده، دلیل است كه مضرت به كسی رساند.تعبير خواب - منارهدیدن مناره در خواب، دلیل بر مردی بود كه مردم را به راه راست خواند. اگر دید منار

ادامه مطلب  

خوابها و تعبیر آن  

دنیای خواب هنوز یکی از مرزهای ناشناخته ذهن انسان است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ ذهن و زبان می تواند بخشی از فرایندهای زبانی را در برگیرد. تعبير خواب از ابتدای خلقت انسان به عنوان یکی از مهارت های افراد خاص به ویژه پیامبران و در بعضی فرهنگها و مذاهب غیر الهی به جادوگران به شمار می آمد. از جمله آن می توان به خواب مشهور حضرت یوسف(ع) و تعبير خواب ائمه اطهار و ... یاد کرد. در این دنیای کوچک مجازی نیز صفحات تعبير خواب از بازدیدکنندگان ویژه و زیادی بر

ادامه مطلب  

تعبير خواب آرنج  

تعبير خواب آرنج | تعبيرخواب آرنج | tabire khab
تعبير خواب آرنج,تعبير خواب آرنج دست,تعبير خواب ارنج,تعبير خواب زخم ارنج,تعبير خواب دیدن آرنج,تعبير دیدن آرنج در خواب,تعبير زخم آرنج در خواب
خواب آرنج یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آرنج در خواب دیده اید و دنبال تعبير خواب آرنج می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبيرخواب آرنج را مطالعه نمایید و متوجه شوید آرنج چه تعبيری دارد
تعبير خواب آرنج از دید آنلی بیتون
تعبير خواب آرنج ، دستمزد کم بر

ادامه مطلب  

تعبير خواب فراخي به همراه خواب حباب  

تعبير خواب فراخی به همراه خواب حبابفتعبير خواب - فراخی محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند كه خانه یا دكان فراخ شد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند كه مقامی بر وی تنگ شد، دلیل است معیشت بر وی تنگ شود، فی الجمله دیدنِ فراخ شدن چیزهای تنگ درخواب، دلیل گشایش كارها است. تعبير خواب - حبابحباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی. اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را با حباب یا آباژور بیارائید عمل خلافی مرتکب شده اید یا

ادامه مطلب  

تعبير خواب فراخي به همراه خواب حباب  

تعبير خواب فراخی به همراه خواب حبابفتعبير خواب - فراخی محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند كه خانه یا دكان فراخ شد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند كه مقامی بر وی تنگ شد، دلیل است معیشت بر وی تنگ شود، فی الجمله دیدنِ فراخ شدن چیزهای تنگ درخواب، دلیل گشایش كارها است. تعبير خواب - حبابحباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی. اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را با حباب یا آباژور بیارائید عمل خلافی مرتکب شده اید یا

ادامه مطلب  

تعبير خواب سطل به همراه خواب سشوار  

تعبير خواب سطل به همراه خواب سشوارسکستعبير خواب - سطلمحمدبن سیرین گوید: اگر كسی درخواب بیند كه سطل داشت، دلیل است كه خدمتكاری حاصل كند. اگر بیند كه سطل بشكست، دلیل كند كه خدمتكار او بمیرد. جابرمغربی گوید: اگر بیند كه سطل نو بخرد، دلیل بود كه كنیزكی صاحب جمال حاصل كند.  تعبير خواب - سشوار سشوار در خواب دوست یا کمکی است پر سر و صدا و مزاحم که ضمن مفید بودن و خدمت کردن زیاد حرف می زند و زحمت می دهد و تصدیع به وجود می آورد. اگر در خواب دیدید سشوا

ادامه مطلب  

تعبير خواب سعتر به همراه خوااب سفر  

تعبير خواب سعتر به همراه خوااب سفرسکس تعبير خواب - سعترمحمدبن سیرین گوید: دیدن سعتر در خواب، دلیل غم و اندوه بود و در دیدن آن هیچ چیز نباشد.  تعبير خواب - سفر سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییر

ادامه مطلب  

دارد برف می‌بارد  

آخرش این جام بر ف اومد گرچه دیشب دختر کم میگفت یعنی ما اخریم آخه اینجا پس نمیاد نوبتمون اخره؟ و گرچه ما تازه فهمیدیم اینجا تازه برف اومده و تند تند صبحونه می‌خوریم تا بریم بیرون و دخترم که تموم تابستون رو واسه برف لحظه شماری میکرد بازی کنه امیدوارم دورو برمون کسی نباشه که امروز لباس زمستونی نداشته باشه که اگه هست و کاری از دستمون بر میاد واسشون کنیم بزاریم اونا هم خوشحال باشن.. خدا کنه کودکی و مادری آنروز غصه دار برف نباشه همون جور که عکسهای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1